^

Ziyaretçi Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu: BEDRİ USTA KEBAP İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ

Fenerbahçe Mah. Münir Nurettin Selçuk Cad.Apt..No.52- A

Kadıköy/ İstanbul

 

  BEDRİ USTA KEBAP İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ  (“Bedri Usta”) olarak; kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat doğrultusunda siz ziyaretçilerimizin Bedri Usta restoranlarına/satış yerlerine ziyaret faaliyetleri kapsamında işlemekteyiz.

 1. Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir?
Ziyaretçi
Fiziksel Mekân Güvenliği
İşlenen Kişisel Veriler ●      CCTV Kayıt Bilgileri
Kişisel Verilerin

İşlenme Amaçları

●      Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini

●      Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

●      Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

●      Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Bedri Usta tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Fiziksel mekân güvenliği bilgileriniz; CCTV kameraları aracılığıyla toplanmaktadır.

 

 1. Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Kişisel verileriniz,

 • Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na aktarılabilecektir.

Bedri Usta tarafından veriler yurt dışına (yurt dışında yerleşik bir şirkete, yurt dışında depolama alanı bulunan bir sunucu / birime kişisel verileriniz aktarılmamaktadır.

 1. Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır?

Kişisel verileriniz, kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Kanunda veya ilgili mevzuatta bir süre öngörülmemişse; işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla belirlenen makul sürelerce saklanmaktadır.

 1. İlgili Kişi Olarak Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

  1. İlgili Kişi Olarak Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla;

 • Daha önce tarafımıza bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta adresinizden kvkk@bedriusta.com adresine elektronik posta göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi veya kimlik yerine geçen bir belge ile bizzat başvurarak,

Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Fenerbahçe Mah. Münir Nurettin Selçuk Cad.Apt..No.52- A Kadıköy/ İstanbul adresine göndererek,

 • Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp kvkk@bedriusta.com adresine e-posta göndererek,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle …. kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine göndererek,

Bedri Usta Kebap İşletmeleri Anonim Şirketi’ne iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi halinde size cevap verme sürecimiz kısalacak ve kolaylaşacaktır. Başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin talepleriniz değerlendirilerek, Bedri Usta’ya ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde cevaplandırılır. Talebinizin kabul edilmesi veya gerekçesi açıklanarak reddedilmesi halinde cevabımız tercih ettiğiniz bir kanal mevcut ise bu kanaldan, değilse başvuruyu gerçekleştirdiğiniz yöntemle tarafınıza iletilir.